Džinni

 
KO SU DŽINNI?

 

Džinni su takođe Allahova dž.š. stvorenja različita od ljudi i meleka,to su stvorenja na svoj specifičan način,mada imaju nekih bliskosti sa ljudima,a isto tako je i za njih kristalizovan šeriatski zakon tako da će oni odgovarati za svoja učinjena djela na ovome svijetu kao što će to biti obavezni i ljudi.Razlika između ljudi i džinna pored ostalog jeste i u samoj materiji od koje su stvoreni,a o ovome nas obavještava i Uzvišeni Allah dž.š. u Kur′anu gdje kaže:

On je čovjeka od sasušene ilovače kao što je grnčarija,stvorio,a džinna od plamena vatre”.

(Er-Rahman:14-15).

Na više mjesta u Kur′anu nas Svevišnji Allah dž.š. podsjeća da je džinne stvorio od vatre,pa ćemo u tu svrhu pored gore navedenog ajeta istaći još neki kako bismo potkrijepili ovu činjenicu:

“A još prije smo stvorili džinne od vatre užarene”.

 (El-Hidžr:27).

“Bolji sam od njega”rekao je on (Iblis) mene Si stvorio od vatre a njega od ilovače”.

  (Sad:76).

Muslim od Aiše r.a. da je Božiji Poslanik s.a.w.s. rekao :

“Meleki su stvoreni od nura (svjetlosti),džinni od vatre,dok je čovjek stvoren od zemlje”. 

Kada je Allah DŽ.Š stvorio DŽINNE?

 

 

 Allah dž.š je džinne stvorio prije stvaranja čovjeka.O ovome nas obavještava On Uzvišeni u Časnom Kur′anu svojim riječima:

“Mi smo stvorili Adema od ilovače,od blata ustrajalog a još prije smo stvorili džinne od vatre užarene”.

     (El-Hidzr:26-27).

DA LI DŽINNI POSJEDUJU MOĆ TRANSFORMACIJE OBLIKA ?

 

Džinni posjeduju veliku moć preobličavanja i transformacije iz jednog oblika u drugi.Najvećim dijelom se transformišu u zmije,mačke,miševe,pse,leteće životinje,ali i u krupnije životinje poput konja,krave,a isto tako imaju moć transformacije u oblik čovjeka.Zabilježen je veliki broj ovakvih slučajeva transformacije džina.

Prenosi se od Binti Mebham da je rekla:

Ubijajte zmije velike i male,crne i bijele,jer zaista će to biti otkupnina na Sudnjem danu za onoga ko ih bude ubijao,a onaj koga zmija ujede pa on poklekne tom ujedu i umre imaće nagradu šehida.

Naravno ove naredbe o ubijanju zmija se moraju prvenstveno shvatiti kao zaštita ljudske vrste od ovakvog okorjelog neprijatelja.Takođe ovaj imperativ ubijanja zmija se ne,odnosi na one zmije koje se mogu zateći u kućama,jer Božiji Poslanik s.a.w.s. u vezi s ovim ističe:

«U Medini ima džina koji su prihvatili Islam,pa ako ih budete zatekli u svojim kućama pokušavajte ih prvo istjerati iz kuće sa tri puta opominjanja ,pa ako ne izađe onda je ubijte ,jer je u tu zmiju preobličen džin nevjernik,odnosno šejtan l.a.

(Hadis prenosi Muslim od Ebu Seida El–Hudrija)

Imam Malik smatra da se zabrana ubijanja kućnih zmija (prije nego se tri put opomenu),odnosi na stanovnike svih područja,a ne samo na stanovnike Medine što je i ispravno.

DA LI DŽINNI UMIRU?

 

Nema sumnje da će i džini kao ljudi okusiti i doživjeti taj neizbježni smrtni trenutak,a na ovo nas uvjerava i Svevišnji Allah dž.š. svojim riječima istaknutim u Kur’anu koje glase:

Sve što je na zemlji prolazno je,ostaje samo Gospodar tvoj,veličanstveni i plemeniti,pa koju blagodat Gospodara svoga poričete”.

(Er–Rahman:26-28).

Prenosi se da je Božiji Poslanik pored ostalog u svojoj molbi rekao sljedeće:“Utječem se samo tebi Vječnome moj Gospodaru,jer i džini i ljudi umiru samo Ti ostaješ”.

(Sahihul Buhari).

DA LI DŽINNI SKLAPAJU BRAKOVE I DA LI SE RAZMnOŽAVAJU?
 

Dzinni se međusobno žene,odn.udaju i na taj način razmnožavaju.Ova se činjenica potvrđuje riječima Allaha dž.š. kao i riječima Njegovog miljenika i Poslanika Muhammeda s.a.w.s.Prvo ističemo argumenat iz riječi Uzvišenog Allaha dž.š.koji glasi:

“Pa zar ćete njega (šejtana) i porod njegov,pored Mene,kao prijatelje prihvatiti,kada su vam oni neprijatelji?Kako je samo šejtan loša zamjena nevjernicima.

(El–Kehf 50).

Kur’an kao što vidimo podsjeća da se džini međusobno žene,odn.udaju i na taj način razmnožavaju da bi nastavili svoju misiju na ovome svijetu zbog čega su i stvoreni.Abdul-Džebbar kaže da je tijelo džina mehko,lahko,nevidljivo,ali ovo ne mora da znači da se oni i ne razmnožavaju.Naprotiv Sveznajući Allah dž.š. u Kur’anu kaže:

“U njima će biti one koje preda se gledaju,one koje,prije njih,ni čovjek ni džinnije dodirnuo”.

(Er–Rahman 56).

Nadalje ovaj ajet ukazuje na mogućnost intimnog,odnosa (seksualnog međusobnog,odnosa džina).Kattade od ibn Ebi Hatema prenosi da je Božiji Poslanik s.a.w.s. rekao:″Džini se razmnožavaju kao što se razmnožavaju i ljudi,samo što je broj džinna mnogo veći″.

ZAŠTITA MJESTA

 

Učenje sure EL-Bekare na dotičnom mjestu od strane neke osobe,ili puštanje snimka iste sure svakodnevno ili najmanje jednom u tri dana,s obzirom da nas Allahov Poslanik izvještava da sura El-Bekare tjera šejtana.

U sahih hadisu kojeg Sehl prenosi od svoga oca a on od Ebu Hurejre,stoji da je Božiji Poslanik s.a.w.s.rekao:“Ne pretvarajte svoje kuće u grobove.Šejtan bježi od kuće u kojoj se uči sura El-Bekare.

KOJI SU SIMPTOMI USLJED SPOPADANJA,ODN.OBOLJENJA DŽINNIMA?

 

Simptomi koji se manifestuju kod oboljele osobe džinima su sljedeći:

  Određeni bol u pojedinim djelovima tijela koga medicinski ljekar svojim aparatima,adaptivima i ostalim medicinskim sredstvima nije bio u stanju otkloniti.

  Prateća glavobolja bez uzroka neke druge bolesti.

  Javljanje depresije,panike i nestajanje daha.

  Mržnja prema svojoj rodbini i ostalim ukućanima,ocu,majci,ženi i djeci.

  Ubrzano lupanje srca bez nekih posebnih bolova.

  Sugestija od strane šejtana da učini bilo kakvo gnusno djelo poput tuče,ubistva,prostitucije i praktikovanja ostalih vrsta harama koje su u suprotnosti sa Allahovim propisima.

  Bježanje od sjećanja na Allaha dž.š.tj.bježanje od namaza,ili i ako klanja nemogućnost koncetracije u namazu ,tako da nema orjentacije nad brojem rekata,često zviždi ili se nekontrolisano smije bez nekog posebnog povoda.

  Isticanje nekontrolisanog čestog bijesa.

  Često virkanje ili posmatranje tamo-amo,govor bez temelja i osnove.

  Zaboravljanje i nesjećanje nečijeg izraza lica ili nečije prirode ponašanja.

  Paralizovanje pojedinih djelova tijela.

  Cvoktanje zuba i podrhtavanje vilice.

•   Epilepsija.

  Nekontrola nad pojedinim djelovima tijela i neosjećanje tih djelova kao da njemu ne pripadaju.

  Tlapljenje u snu kao i nesvjestan govor istog,odn.mrmljanje.

  Vezvesa koja pojedine osobe non-stop prati i ne napušta ih,stalno pominjući prijašnje čudesne događaje koji su se zbili nekome.

•   Česta polucija sjemena u snu.

•   Noćne more.

  Zastrašujući snovi koji izazivaju nemir,strah i uzburkanost duše.

•   Viđanje akreba,zmija,škorpija,mačaka i drugih vrsta životinja.

•   Nesvjesno ustajanje i hodanje u snu.

  Sanjanje da se pada s visine ili hodanje po mezarju.

Ukoliko se bilo koji od nabrojanih simptoma česće pojavljuje kod dotične osobe a što nije bilo njegova ranija uobičajenost ponašanja ukazuje da je osoba oboljela od džina. Osim ovih nabrojanih simptoma zaokupljenost džinima se da zaključiti i samim ponašanjem dotične osobe na osnovu njegovih pokreta ruku,glave,tijela i nekih drugih vidova išareta.Naročito se iz njegovog uzastopnog pokreta i praćenja očiju kao i nekontrolom govora da spoznati da se oboljela osoba razboljela od napada džina.Takođe ukoliko dotična osoba brzo zaboravlja neke prijašnje doživljene radnje ili događaje ili ih se sjeća ali kao kroz maglu,dovoljno isto tako potvrđuje zaokupljenost dotične osobe džinom.Česta panika,nemarnost u svome postupanju,neodgovornost za obećanja,bezobziran i nezainteresovan,odnos prema porodici,ponavljanje nekih nerazumljivih citata,tajeći ih od ostalih,takođe su jedan od uočljivih dokaza o oboljenju izazvanom džinima.

Kada do izražaja dođu prethodni simptomi bolesti onda nam je jasno o kakvom se oboljenju radi te je neophodno pristupiti izliječenju kako bi se oboljela osoba rasteretila od te opake bolesti i patnje koju prouzrukoju džini.